Prawo pomocy

Uchwała nr 878/2015

Krajowej Rady Doradców Podatkowych

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do reprezentowania w sprawach niecierpiących zwłoki, jako tymczasowy pełnomocnik szczególny

Na podstawie na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, ze zm.) oraz art. 138l i 138m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa , Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1

Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne przewidziane w art. 138l i 138m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obejmuje ustanowienie doradcy podatkowego do reprezentowania przed organami podatkowymi nieobecnej osoby fizycznej oraz osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie powołała organów lub nie ma możliwości ustalenia adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności albo miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania jej spraw niecierpiących zwłoki. Doradca podatkowy wyznaczony, jako tymczasowy pełnomocnik szczególny jest upoważniony do działania do czasu wyznaczenia przez sąd kuratora.

§ 2

Reprezentowanie w ramach tymczasowego pełnomocnictwa szczególnego przez doradcę podatkowego wyznaczonego w trybie art. 138n § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja podatkowa, stanowi jego obowiązek zawodowy i korporacyjny.

§ 3

Wyznaczony doradca podatkowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności doradców podatkowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

§ 4

1.Ustanowienie tymczasowego pełnomocnika szczególnego jest w kompetencji organu podatkowego.

2.Organ podatkowy zwraca się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wyznaczenie doradcy podatkowego, w trybie art. 138n. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 5

Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do wykonywania uprawnień określonych w niniejszej uchwale. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych może upoważnić do wykonywania tych uprawnień innego członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

§ 6

Szczegółową instrukcję w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do reprezentowania w sprawach niecierpiących zwłoki, jako tymczasowy pełnomocnik szczególny określa załącznik do uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹Przepisy wprowadzone zostały na podstawie art. 1 pkt 98 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.: z 2015 r. poz. 1649).

 

Przeszukanie lokalu

Pomoc w przypadku przeszukania lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje swój zawód lub w mieszkaniu prywatnym

W związku ze stanowiskiem KRDP z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie uczestniczenia przedstawiciela samorządu doradców podatkowych w czynności przeszukania lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje swój zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP podaje numery telefonów kontaktowych osób, które będą udzielały pomocy w takich przypadkach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.