O doradcy

Opolski Oddział KIDP

O samorządzie doradców podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r., Nr 73, poz. 443). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Siedziba KIDP:
ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
tel. 693 920 360

Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa sie co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.

W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby, uchwalono statut i podjęto szereg uchwał regulujących zasady przyszłego funkcjonowania samorządu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko osób, które swą aktywność zawodową związały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd zawodowy stał się faktem.

Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. utworzono 16 oddziałów regionalnych.

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Krótka charakterystyka zawodu:

 • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
 • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
 • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
 • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
 • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji;
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
 • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
 • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Źródło: KIDP

Zakres usług doradcy podatkowego
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
 • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 • Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
 • Doradztwo w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych
 • i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.
Szara strefa w doradztwie podatkowym - czemu warto jej unikać?

Szara strefa - niskie ceny to nie wszystko!
Dlaczego nie warto korzystać z usług podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego bez uprawnień?

Prowadzą działalność gospodarczą nielegalnie i bez wymaganych uprawnień

Prowadzą działalność legalnie, ale nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i uprawnień a ich wiedza w żaden sposób nie została zweryfikowana przed rozpoczęciem działalności, ani też w trakcie jej wykonywania. Nie ma żadnych gwarancji, że sprawy będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa i sztuką księgową

Niska cena za obsługę osoby działającej bez uprawnień wynika z faktu, że przedstawiciele szarej strefy nie ponoszą kosztów egzaminu, szkoleń, składek członkowskich, czy ubezpieczenia, a wszystkie te elementy są gwarancją fachowego i profesjonalnego wykonania czynności doradztwa podatkowego

Nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, wobec czego podatnik nie ma możliwości odzyskania pieniędzy utraconych w wyniku niekompetencji usługodawcy. Cała odpowiedzialność za błędy popełnione przez osobę nie posiadającą uprawnień spoczywa na podatniku

Nie ponoszą odpowiedzialności przed organami samorządu zawodowego (Sądem Dyscyplinarnym)

Nie wystawiają faktur za wykonywane czynności - nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z usługi doradztwa podatkowego. Ponadto podatnik nie może jej zaliczyć w koszty uzyskania przychodów

Osoby działające w ramach szarej strefy nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów

Przedstawiciele szarej strefy nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne.

Ci, którzy nie będąc uprawnionymi, wykonują czynności doradztwa podatkowego podlegają grzywnie do 50.000 zł.

Dlatego:
Pytajcie o osoby wpisane na listę doradców podatkowych,
Żądajcie przedstawienia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC


Źródło: KIDP


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.