OC


Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826), do osób skreślonych z listy doradców podatkowych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 73, poz. 443), tj. z powodu  niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, ma zastosowanie art. 10 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji. Oznacza to, że osoba skreślona z listy z powodu braku ubezpieczenia OC może po upływie co najmniej roku od dnia skreślenia, nie później jednak niż 5 lat od tego dnia, złożyć wniosek o ponowny wpis na listę doradców podatkowych. Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 2-4, tj.:

- mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać nieskazitelny charakter,
- dotychczasowym działaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Ubezpieczenia OC

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, a obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego ciąży na:

1.   doradcach podatkowych wykonujących zawód:

o   we własnym imieniu i na własny rachunek

o   w formie spółek niemających osobowości prawnej.

2.   podmiotach zatrudniających doradców podatkowych, tj. podmiotach, z którymi doradcy podatkowi wykonujący zawód pozostają w stosunku pracy i które są:

o   osobami fizycznymi wpisanymi na listę doradców podatkowych, prowadzącymi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki nie mającej osobowości prawnej,

o   adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami,

o   organizacjami zawodowymi posiadającymi osobowość prawną, spółdzielniami, stowarzyszeniami lub izbami gospodarczymi, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków,

o   podmiotami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych,

o   spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi, które spełniają łącznie następujące warunki:

-  większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym

-  większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,

-    w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,

-    zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki,

Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego stosuje się do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.

Właściwa podstawa prawna dla polis OC zawieranych przez doradców podatkowych to: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. 2003 r. nr 211, poz. 2065), zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, a minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi 10 000 euro.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA OC

Na warunkach Umowy Generalnej z dnia 5 października 2012 r. wynegocjowanej przez KIDP z HDI-Gerling i TUiR Warta, ubezpieczyć się może każdy doradca podatkowy, który do ubezpieczenia OC zobowiązany jest ustawą o doradztwie podatkowym oraz osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego jeżeli zatrudniają do 5 doradców podatkowych oraz ich obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 2 mln zł.

Umowę można zawrzeć bez konieczności bezpośredniego kontaktu z ubezpieczycielem, korzystając z elektronicznego systemu, pozwalającego wygenerować wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu powinien być przesłany do Biura KIDP w Warszawie.  Składkę opłaca się na indywidualny rachunek bankowy KIDP w terminie wskazanym w wygenerowanym wniosku - do skutecznego zawarcia ubezpieczenia OC dochodzi po wypełnieniu powyższych warunków. Potwierdzenie ubezpieczenia w postaci certyfikatu odbywa się również poprzez stronę www.kidp.pl. W Biurze Izby można uzyskać wszelkie informacje oraz wsparcie w kwestiach technicznych związanych z administrowaniem umową, tel. 022 578 50 03.

W ramach ubezpieczenia podstawowego ochroną objęte są przede wszystkim czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym oraz również usługowe prowadzenie przez doradcę podatkowego ksiąg rachunkowych.

Składka podstawowa w ramach Umowy Generalnej wynosi 520 zł, istnieje możliwość płatności w ratach. Ponadto zniżki za bezszkodowość i liczbę lat pozostawania w ramach Umowy Generalnej sięgają nawet 20%.

Doradcy mają możliwość wyboru spośród różnych opcji ubezpieczenia, rozszerzając podstawowy zakres umowy. Przykładowo, suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia Podstawowego w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość 10 000 EURO, nie mniej jednak niż 60 000 PLN. Ubezpieczenie dodatkowe/nadwyżkowe pozwala zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z wyższą sumą gwarancyjną niż minimalna, wynikająca z rozporządzenia MF, przy zakresie ochrony identycznym, jak w ubezpieczeniu podstawowym. Inna opcja, to ubezpieczenie uzupełniające, które pozwala na zawarcie umowy ubezpieczenia OC z szerszym przedmiotowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, jak np. świadczenie usług rzeczoznawstwa, działalność naukowo-dydaktyczną, szkoleniową, wydawniczą, czy doradztwo kadrowe i administrowanie płacami. I wreszcie doradcy objęci Umową Generalną mają możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności karno-skarbowej, pozwalając ubezpieczyć koszty wynagrodzenia prawnika ustanowionego przez doradcę podatkowego, koszty sądowe a nawet grzywny nałożone na doradcę.

Dane kontaktowe ws. zawierania umowy ubezpieczenia:

Halina Plona halina.plona@warta.pl tel. 22 272 24 57

 

Likwidacja szkody

 

Szkoda sensu stricte następuje w momencie powstania uszczerbku majątkowego po stronie podmiotu korzystającego z usług doradcy podatkowego (nazywanego dalej też poszkodowanym lub klientem). Może to być przykładowo moment zapłaty odsetek od podatku, który nie został uiszczony w terminie na skutek przeoczenia doradcy podatkowego. Nie znaczy to jednak, że mówiąc „zgłoszenie szkody,” szkodę należy rozumieć w przywołanym znaczeniu. Określenie to jest swego rodzaju konwencją. Zgłoszenie powinno nastąpić już na etapie zauważenia błędu, którego konsekwencją może być powstanie uszczerbku majątkowego po stronie klienta. Równolegle ze zgłoszeniem zdarzenia ubezpieczycielowi doradca powinien dokonać odpowiednich korekt i złożyć odpowiednie deklaracje do urzędu skarbowego, w celu doprowadzenia danych w deklaracjach podatkowych do stanu zgodnego z rzeczywistością.

Kiedy więc zgłosić szkodę? Za istotne należy uznać dwa kryteria, możliwą wysokość potencjalnej szkody oraz prawdopodobieństwo jej realizacji. Zawsze należy zgłosić możliwość powstania szkody większych rozmiarów (sugerowana wysokość 10.000 PLN), choćby prawdopodobieństwo możliwości jej powstania było małe, oraz szkody o małych rozmiarach, jeśli prawdopodobieństwo jej realizacji jest wysokie. Jeśli mamy do czynienia z mało prawdopodobną możliwością powstania małej szkody (sugerowana wysokość 1.000 PLN), zgłoszenia do ubezpieczyciela należy dokonać w przypadku wzrostu prawdopodobieństwa do stopnia bardzo wysokiego.

Zgłoszenie powinno być dokonane zawsze wtedy, gdy klient doradcy podatkowego występuje do niego z roszczeniem, nawet jeśli doradca uważa je za oczywiście bezzasadne. Roszczenie powinno być sformułowane na piśmie, musi określać w związku z jakim błędem jest kierowane, na czym polega szkoda i jaka jest jej wysokość.

W praktyce zdarza się, że mniejsze szkody, na kwoty kilkuset złotych, nie są w ogóle zgłaszane przez ubezpieczonych, którzy sami wypłacają odszkodowanie. Chcą oni w ten sposób uniknąć zwyżki w składce z tytułu szkodowości. Termin, w jakim można zgłosić szkodę, to 3 lata od dnia dowiedzenia się o niej. W takim bowiem terminie najwcześniej przedawniają się roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak i gdzie zgłosić szkodę?

Zgłoszenia należy dokonać w formie opisowej, bez konieczności stosowania szczególnych druków. Zgłoszenia można dokonać w dowolnej formie – listownie, faksem, elektronicznie a nawet telefonicznie. Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia niezależnie od formy. Niezależnie od tego, komu i jak szkoda jest zgłaszana, trzeba to zrobić w taki sposób, aby móc w przyszłości wykazać się dowodem tego zgłoszenia i jego datą.

Dane kontaktowe w sprawie likwidacji szkód:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.,
skryt. poczt. 1020, 00-950 Warszawa 1

Tel.: 801 308 308 Fax: 22 581 13 74

Departament Korporacyjnych Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej

Jolanta Woźniak jolanta.wozniak@warta.pl; tel. 22 272 12 78
Rafał Baćmaga rafal.bacmaga@warta.pl; tel. 22 272 13 01

Istnieje  możliwość zasygnalizowania Ubezpieczycielowi wystąpienia szkody, po zalogowaniu się, wykorzystując  elektroniczny formularz, znajdujący się w Systemie elektronicznej obsługi wniosków o ubezpieczenie OC doradców podatkowych i uprawnionych podmiotów: https://doradcy.gerling.pl/cgi-bin/kidp

Kto może zgłosić szkodę?

Zgłoszenia może dokonać zarówno doradca podatkowy jak i jego klient. W zgłoszeniu należy powołać się na numer polisy ubezpieczeniowej/wniosku OC. Właściwa jest nie bieżąca polisa ale polisa, której okres ubezpieczenia obejmuje datę błędu, który spowodował szkodę. Choć sporadycznie, to jednak zdarza się, że klient występując z roszczeniem do doradcy, nie życzy sobie kontaktu z ubezpieczycielem. W świetle obowiązujących przepisów ma do tego prawo. W takim wypadku szkodę zgłasza i w kontakcie z ubezpieczycielem pozostaje wyłącznie doradca.

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH WNIOSKÓW OC

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA

Katarzyna Skoneczna

Biuro Underwritingu Ubezpieczeń OC
Departament Klientów Strategicznych i Reasekuracji
TUiR "WARTA" S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Tel. 22 272 28 35

Katarzyna.Skoneczna@warta.pl


I. LIKWIDACJA SZKODY

II. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA OC W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

III. KOMUNIKAT KOMISJI DS. WEWNĄTRZ KORPORACYJNYCH KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH (X. 2006)

IV. STANOWISKO KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH Z DNIA 4 LUTEGO 2004 r.
akcja

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x