Szczegóły szkolenia / imprezy

CIT, PIT 2022 i 2023
Kategoria: CIT/PIT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 49 / 60
Koszty:  246.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
246.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
400.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-12-06
Data zakończenia: 2022-12-06
Organizotor:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP

serdecznie zaprasza na

szkolenie stacjonarne

TEMAT: CIT, PIT 2022 i 2023

Program:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - najważniejsze zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r. oraz bieżące problemy.

 

I.              Zmiany od 1 lipca 2022 r.

1.          Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.

2.          Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali z 17% do 12%. Przepisy przejściowe dotyczące obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej itp. za okresy od czerwca 2022 r. i poboru zaliczek przez płatników.

3.         Wprowadzenie możliwości opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. według skali podatkowej w przypadku podatników, którzy przed 1 lipca 2022 r. stosowali stawkę liniową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem zawiadomienia o tym wyborze naczelnika US w ustawowym terminie.

4.         Skreślenie art.53a updof tzn. zniesienie odroczenia poboru zaliczki i obowiązku podwójnego obliczania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według starych i nowych przepisów.

5.         Wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zakresie objęcia składką zdrowotną osób otrzymujących wynagrodzenia na podstawie aktu powołania i prokurentów.

6.         Wprowadzenie możliwości zaliczania do kup lub odliczania od dochodu (przychodu) bądź zaliczki uproszczonej składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez podatników stosujących stawkę liniową lub opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w ramach ustawowych limitów.

7.          Nowe zasady rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci.

8.         Pozostałe zmiany.

 

II.            Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

 

1.          Nowe zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.

2.          Zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników.

3.         Podwyższenie do 1,5% kwoty podatku przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego.

4.         Objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych.

5.         Wprowadzenie obowiązku zwrotu przez naczelnika US różnicy podatku, jeżeli podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania rocznego będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.

6.         Wydłużenie terminu do złożenia zeznania rocznego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i zmiana terminu do wpłacania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego.

7.          Obniżenie limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Zasady wyłączania wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek kontrahenta inny, niż podany na tzw. „białej liście”.

8.         Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.

9.         Opodatkowanie tzw. „najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

10.        Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

11.        Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.

12.        Pozostałe zmiany.

 

III.           Bieżące problemy i zagadnienia.

 

1.          Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.

2.          Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

3.         Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

4.         Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

5.         Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

6.         Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.

7.         Pozostałe zagadnienia.

8.         Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

TERMIN: 6 grudnia 2022 r.  godzina 10:00 – 15:30

WYKŁADOWCA: Tomasz Wojewoda

MIEJSCE: Kubatura, ul. Oleska 102, Opole

ODPŁATNOŚĆ:

 Cena dla doradcy podatkowego – 246,00 zł brutto

Cena dla pracownika doradcy podatkowego– 282,90 zł brutto  

Cena dla osoby nie będącej doradcą ani pracownikiem doradcy podatkowego – 393,60 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

·         Wpłatę należy dokonać przed szkoleniem na konto Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując imię i nazwisko, nr wpisu

FAKTURY dostępne będą w panelu mDoradca.

·         Za udział w szkoleniu  przysługuje 5 punktów  podnoszących kwalifikacje zawodowe. Punkty zostaną naliczone po szkoleniu w panelu mDoradca. 

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi doradców podatkowych o rejestrację poprzez portal mDoradca  https://mdoradca.krdp.pl/ najpóźniej do 01.12.2022

 - rezygnacja w panelu do dn. 01.12.2022 pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

 

Zarząd OOKIDP

 

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x