Aktualność: PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

UWAGA!!!
Przypominamy, że zgodnie z regulacją art. 11g ust. 5 Zasad etyki doradców podatkowych - 31 marca 2014 r. upływa termin dokonania w mDoradcy wpisu informacji o uczestnictwie w 2013 r. w punktowanej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych – wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji.

Przypominamy również, iż na podstawie art. 11f ust. 6 Zasad etyki doradców podatkowych, z obowiązku zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwolnieni są:
- doradcy podatkowi będący pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadający  stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujący pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego, oraz
- doradcy podatkowi  będący członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.
Powyższa reguła dotyczy także osób, które wykonywały czynności określone powyżej tylko przez część 2013 roku. W takim przypadku zastosowanie ma zasada proporcjonalności określona w 11e ust. 4 Zasad etyki doradców podatkowych.
W celu skorzystania z powyższego zwolnienia doradcy podatkowi winni przesłać do właściwego Regionalnego Oddziału KIDP kopie dokumentów poświadczonych przez doradcę podatkowego za zgodność z oryginałem, z których wynika indywidualne zwolnienie z wykonywania obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podstawie reguł określonych w Rozdziale VIa Zasad etyki doradców podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2014-03-27 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x