Aktualność: Zakończył się IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Podczas IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, który odbył się w dniach 10-12 stycznia 2014. w Warszawie delegaci z 16 regionalnych oddziałów Izby wybrali organy KIDP IV kadencji oraz podjęli decyzje wyznaczające kierunki działania samorządu na kolejne 4 lata.

Zjazd rozpoczęto częścią oficjalną, którą poprowadził dotychczasowy Przewodniczący – Tomasz Michalik, a w której wzięli udział goście honorowi, m.in.: Cezary Krysiak, Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów i Agnieszka Sobczyńska, Naczelnik Wydziału Doradztwa Podatkowego Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów. Życzenia owocnych obrad przekazał za pośrednictwem Przewodniczącego KRDP Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu, który zapowiedział swoją obecność, ale z uwagi na sejmowe głosowania nie mógł osobiście wziąć udziału w tym wydarzeniu. Wśród gości honorowych byli także m.in. przedstawiciele innych samorządów zaufania publicznego, świata nauki prawa podatkowego, sądów administracyjnych oraz goście zagraniczni.
W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla prof. dr. hab. Ryszarda Mastalskiego oraz prof. dr. hab. Leonarda Etela. Nastąpiło również wręczenie nowego sztandaru KIDP, którego fundatorem było 16 regionalnych oddziałów KIDP.

Organy KIDP IV kadencji
Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych została prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic. Nowa Przewodnicząca przez kilkanaście lat orzekała w sprawach podatkowych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach i w Podatkowej Komisji Odwoławczej katowickiej Izby Skarbowej. Obecnie pełni funkcję arbitra przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Jest uznanym ekspertem w sprawach finansów samorządu terytorialnego, autorką i współautorką ponad 150 publikacji naukowych, a także laureatem licznych nagród za osiągnięcia naukowe w tym m.in. Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

W skład Krajowej Rady weszli ponadto:


Imię

Nazwisko

Numer wpisu

Region

Mirosław

Bochniak

10112

Lubelski

Józef

Borowski

02184

Warmińsko-Mazurski

Piotr

Brozowski

03637

Kujawsko-Pomorski

Andrzej

Buczkowski

06069

Wielkopolski

Mariusz

Cieśla

03490

Śląski

Alicja

Czyszek

09532

Pomorski

Wiesław

Dąbrowski

01051

Podlaski

Lech

Feder

01913

Pomorski

Walerian

Goryniak

00890

Wielkopolski

Ewa

Grzejszczyk

09778

Mazowiecki

Krzysztof

Janas

07257

Śląski

Andrzej

Janikowski

06734

Małopolski

Lucyna

Kadzikowska

07419

Zachodniopomorski

Elżbieta

Konopka

02559

Opolski

Wiesława

Krawiec

04492

Łódzki

Tadeusz

Krawiec

04493

Łódzki

Dariusz

Malinowski

00076

Świętokrzyski

Ryszard

Małkiewicz

04311

Warmińsko-Mazurski

Alicja

Marciniak

04382

Dolnośląski

Andrzej

Marczak

02222

Mazowiecki

Anna

Misiak

11028

Mazowiecki

Roman

Namysłowski

09863

Mazowiecki

Iwona

Nowaczyk

07905

Zachodniopomorski

Paweł

Pec

05502

Wielkopolski

Roman

Pitucha

02597

Lubelski

Anna

Powroźnik

02055

Małopolski

Piotr

Przybyła

06697

Podkarpacki

Mariusz

Słomiński

02853

Kujawsko-Pomorski

Andrzej

Świderek

04011

Podkarpacki

Mirosława

Zachar

03149

Dolnośląski

Magdalena

Zasiewska

06755

Mazowiecki

Jacek

Zieliński

00411

Dolnośląski

Tomasz

Ziółkowski

00625

Lubuski


Skład pozostałych organów KIDP IV kadencji - poniżej, w plikach do pobrania.

Program działania KIDP na lata 2014-2017

Jednym z najważniejszych celów IV Zjazdu było określenie roli i zadań samorządu zawodowego w latach 2014-2017, który obejmuje przede wszystkim aktywności mające na celu wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego, promocję zawodu oraz działania zmierzające do zapobieżenia deregulacji zawodu lub ograniczenia negatywnych jej skutków. W programie działania zapisano także m.in. ochronę zawodu doradcy podatkowego, opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego, rozwój doradztwa podatkowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Uchwała nr 45/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017

Promocja zawodu
IV Krajowy Zjazd zobowiązał Krajową Radę Doradców Podatkowych IV kadencji do stworzenia strategii działań komunikacyjnych z uwzględnieniem koncepcji działań opracowanej na zlecenie KIDP  przez Agencje Konkret PR. Zjazd zdecydował, że środki na finansowanie realizacji strategii w kwocie nieprzekraczającej 1 500 000 będą pochodzić ze środków finansowych pochodzących z pobieranych opłat za wpis na listę doradców podatkowych, przekazanych Krajowej Radzie Doradców Podatkowych przez Ministra Finansów. Zjazd zobowiązał Krajową Radę Doradców Podatkowych do corocznego w terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego publikowania szczegółowego sprawozdania z wydatkowania środków na realizację strategii komunikacyjnej.

Uchwała nr 46/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie koncepcji działań komunikacyjnych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017.
 

Składka członkowska i finanse Izby
Decyzją IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nową wysokość składki członkowskiej. Począwszy od 1 lutego 2014 r. składka wyniesie 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie. Obowiązek opłacania składki w tej wysokości dotyczy zarówno doradców podatkowych wykonujących zawód, jak i tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa.
Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” (złożył w tej sprawie wniosek z chwilą ukończenia 70 lat i zawiadomił o zawieszeniu wykonywania zawodu) jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r. co oznacza, że składkę na nowych zasadach należy opłacić już 20 marca br. (za luty 2014 r.).
Ponadto  Krajowa Rada Doradców Podatkowych będzie mogła, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję o zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz umorzeniu naliczonych składek członkowskich.
Zmieniony został sposób dzielenia wpływów ze składek członkowskich pomiędzy organy centralne i regionalne oddziały KIDP. Na działalność i funkcjonowanie poszczególnych Regionalnych Oddziałów Izby oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego i zamiejscowych oddziałów Sądu Dyscyplinarnego postanowiono przeznaczać:
a)    85 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby, w których liczba doradców podatkowych wpisanych na listę jest mniejsza lub równa 300 wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku kalendarzowego;
b)    67 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby, w których liczba doradców podatkowych wpisanych na listę ogółem jest większa niż 300 wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku kalendarzowego,
- przy czym środki te, mogą zostać rozdysponowane na inne cele tylko za zgodą Zarządu Regionalnego Oddziału.
Na działalność i funkcjonowanie Krajowej Rady oraz pozostałych organów Izby będą przeznaczane wpływy z opłat wpisowych oraz pozostałą część wpływów uzyskanych ze składek.
    Do źródeł majątku Izby zaliczył wpływy z wykorzystywania logotypu Izby przez osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego wpisane do rejestru. Zasady w tym zakresie ma ustalić nowo wybrana Krajowa Rada.   
    Zjazd utworzył fundusz celowy Krajowej Izby Doradców Podatkowych (tzw. fundusz restrukturyzacyjny), który ma stanowić rezerwę finansową Izby przeznaczoną na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych oraz dofinansowanie działalności statutowej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Izby (tj. organy Izby, Regionalne Oddziały Izby, Biuro Izby oraz Komisje i zespoły powoływane przez organy Izby i Regionalne Oddziały Izby), jeśli znajdą się one w trudnej sytuacji finansowej. Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma powołać Radę Funduszu oraz stworzyć szczegółowy regulamin korzystania ze zgromadzonych tam środków i przyznawania świadczeń.   

Uchwała nr  35/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości składek członkowskich
Uchwała nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 47/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 48/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Zmiany zasadach  etyki zawodowej
Nowo dodany do zasad etyki zapis umożliwia Krajowej Radzie, aby w drodze uchwały, na uzasadniony i udokumentowany wniosek doradcy podatkowego mogła określić odrębny od zasad ogólnych, indywidualny sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych.   
Zlikwidowano ograniczenie, zgodnie z którym za udział w konferencji jednodniowej można zdobyć nie więcej niż 5 punktów, a za udział w konferencji wielodniowej maksymalnie 5 punktów za każdy dzień konferencyjny.
Z 32 na 24 obniżono liczbę punktów, które można uzyskać za ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich oraz za zdanie egzaminu na doradcę podatkowego.
Doprecyzowano, że przez współautora publikacji rozumie się także pełnienie przez doradcę podatkowego funkcji redaktora naukowego/prowadzącego (lub równorzędnej) danej publikacji.

Uchwała nr 23/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)

Zmiany w Statucie Izby
Do § 8 Statutu KIDP określającego prawa członków Izby dodano zapis, zgodnie z możliwe jest uzyskanie na swój wniosek statusu „seniora” z chwilą ukończenia 70 lat i złożenia przez taką osobę zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania zawodu. Status seniora wiąże się z możliwością korzystania z ulg i zwolnień dla Członków Izby posiadających taki status, które wynikają z uchwał Zjazdu oraz uchwał Rady.
Zjazd zdecydował o wprowadzeniu do Statutu przepisu zgodnie z którym mandat członka organów Izby (tj. Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego) wygasa przed upływem kadencji w przypadku skreślenia z listy doradców podatkowych oraz rezygnacji z pełnienia tych funkcji.
Delegaci zdecydowali, że  Zjazd może podejmować uchwały w sprawie tworzenia funduszy celowych określając źródła ich finansowania oraz zasady zarządzania środkami zgromadzonymi w tych funduszach.
Doprecyzowano przepisy dotyczące działania Krajowej Komisji Rewizyjnej - do przeprowadzania kontroli Komisja będą powoływane zespoły, składające się co najmniej z trzech członków tego organu, przy czym poszczególne czynności kontrolne mogą przeprowadzać członkowie tych zespołów w dwuosobowych składach.
W odniesieniu do organizacji Zgromadzeń Regionalnych Oddziałów Izby zdecydowano, że nie mogą się one odbyć później niż w ciągu 90 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
Ponadto, w związku z ostatnią nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym, włączono do Statutu zapisy dotyczące prowadzenia rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Uchwała nr 25/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 26/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 27/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 28/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 29/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 30/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 31/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 32/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 33/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Organizacja IV Krajowego Zjazdu
IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych był po raz pierwszy transmitowany na żywo w Internecie, w panelu mDoradca (w serwisie internetowym KIDP) – każdy doradca podatkowy miał możliwość obejrzenia trzydniowych obrad. Dzięki zmianom wprowadzonym do Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu doradców Podatkowych, przy wszystkich głosowaniach (jawnych i tajnych) korzystano z elektronicznej techniki liczenia głosów, co znacząco skróciło czas trwania obrad.

Uchwała nr 1/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Zobacz także - Aktualne i archiwalne informacje nt. IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2014-01-16 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x