Aktualność: Obowiązek aktualizacji danych - przypomnienie

Uprzejmie przypominamy, że każda osoba fizyczna będąca doradcą podatkowym ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych:

  • imienia i nazwiska,
  • oznaczenia miejsca zamieszkania,
  • oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),
  • rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajach zatrudnienia,
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru służącego dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadawanych w państwie pochodzenia osoby – np. numer PESEL.
Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. został zniesiony numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Od tego dnia jedynym identyfikatorem podatkowym tych osób jest numer PESEL. W związku z tym, prosimy Państwa o aktualizację danych w tym zakresie.
Niewypełnienie obowiązku aktualizacji danych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdyż stanowi naruszenie art. 7 ust. 7 ustawy o doradztwie podatkowym.
Wzór zawiadomienia o zmianie danych znajduje się w panelu mDoradca zakładka Konto>Aktualizuj dane. Podpisany wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (z kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego) do Biura KIDP, ponieważ zmiany danych wprowadzone do serwisu muszą zostać zaakceptowane i ostatecznie potwierdzone przez  pracownika biura KIDP. Naniesione zmiany będą widoczne i zaakceptowane w serwisie dopiero z chwilą wpływu informacji o zmianie danych do biura KIDP. Czas akceptacji zmian uzależniony jest od zakresu zmienianych danych oraz terminu wpływu informacji o zmianie danych do biura KIDP.

DATA PUBLIKACJI: 2013-06-17 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x