Aktualność: Skrócona informacja nt. IX posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 6 września 2011 r.

Wnioski i uwagi przedstawicieli Zarządów RO KIDP
Od czerwcowego posiedzenia KRDP wnioski i uwagi przedstawicieli Zarządów RO KIDP stanowią stały punkt porządku obrad plenarnych posiedzeń Rady. 
 
Korzystne zmiany w umowie generalnej OC
Krajowa Rada podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP i Skarbnika Krajowej KRDP do podpisania 7. Aneksu do umowy z HDI Gerling TU S.A.  W odniesieniu do roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach Ubezpieczenia Uzupełniającego obniżono franszyzę redukcyjną z 5.000 zł do 1.000 zł. Składkę z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Karno-Skarbowej (dobrowolne ubezpieczenie ochrony prawnej w sprawach karno-skarbowych), obniżono z 700 zł do 500 zł. Zmiany te wejdą w życie od 1 stycznia 2012 r. Z dniem podpisania aneksu do umowy generalnej zostanie rozszerzony okres ochrony ubezpieczeniowej dla osób po raz pierwszy wpisanych na listę doradców podatkowych.
 
Zmiany w zakresie praktyk zawodowych
Krajowa Rada przyjęła stanowisko zmieniające dotychczasowe zapisy w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych.  Dostosowano zapisy wytycznych do rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2010 r. w tej sprawie. Wniosek o odbycie praktyki u doradcy podatkowego (lub w spółce doradztwa podatkowego), kandydat powinien złożyć nie później niż  w terminie 45 dni przed zakończeniem praktyki w urzędzie kontroli skarbowej.
 
Udział przedstawicieli KIDP w konferencjach zagranicznych
Krajowa Rada delegowała przedstawicieli Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP do udziału w spotkaniu dotyczącym wymiany doświadczeń organizowanym przez Izbę Doradców Podatkowych Brandenburgii, które odbędzie się w dniu 14 września 2011 r. w Poczdamie. Przedstawiciele KRDP wezmą udział w międzynarodowej konferencji na temat doradztwa podatkowego organizowanej przez Izbę Doradców Podatkowych Rosji w Teplicach w dniach 8-14 października 2011 r.
 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura KIDP
Krajowa Rada wyłoniła i powołała spośród swoich członków pięcioosobowy zespół, którego celem będzie przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura KIDP. Przyjęto także zmiany w Regulaminie organizacyjnym Biura Izby umożliwiające objęcie tego stanowiska przez pracownika Biura Izby.
 
Korekta budżetu Izby na 2011 r.
Krajowa Rada przyjęła zmiany do ubiegłorocznej uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Izby na bieżący rok, planując przychody organów Izby w wysokości 3 032 420,00 zł, a wydatki w wysokości 1 023 000,00 zł. Przychody Regionalnych Oddziałów Izby mają wynieść 7 566 436,00, a wydatki  7 459 259,00. Wydatki Biura Izby zaplanowano na 1 882 000,00 zł.
 
Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - edycja 2012
Krajowa Rada postanowiła nadać Konkursowi Wiedzy o Podatkach z finałem w Katowicach - skierowanemu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - rangę ogólnopolską i przeznaczyć środki finansowe z przyszłorocznego budżetu KRDP na II etap tego Konkursu.
 
Nowy Konkurs wiedzy o podatkach i doradztwie podatkowym dla studentów
Członkowie KRDP przedstawili koncepcję zorganizowania przez KIDP ogólnopolskiego konkursu wiedzy o podatkach i doradztwie podatkowym skierowanego do studentów. Celem przedsięwzięcia ma być propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie, promocja zawodu jako atrakcyjnej alternatywy dla innych zawodów prawniczych oraz popularyzowanie wiedzy na temat prawa podatkowego i praktyki jego stosowania. Dwuetapowemu konkursowi organizowanemu z największymi organizacjami studenckimi w Polsce oraz jednym z czołowych portali internetowych, ma towarzyszyć szeroko zakrojona kampania promocyjna w mediach ogólnopolskich. Uroczysty finał konkursu wraz z wręczeniem atrakcyjnych nagród przewidziano na przyszłoroczny Dzień Doradcy Podatkowego.
 
Wszystkie uchwały i stanowiska są publikowane w serwisie internetowym KIDP w zakładce Uchwały i stanowiska KRDP.

DATA PUBLIKACJI: 2011-09-13 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x