Aktualność: Skrócona informacja nt. posiedzenia Prezydium KRDP, 22 lipca 2011 r. w Białymstoku

Spotkanie z doradcami z Podlaskiego Oddziału KIDP
Podstawowym celem zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Prezydium KRDP w Białymstoku, było spotkanie z doradcami podatkowymi z Regionu podlaskiego, w trakcie którego doradcy mogli poznać zakres prac i zamierzeń Rady, a także wyrazić opinie o działaniach podjętych dotychczas przez Radę, jak i tych, które w ich opinii Rada powinna podjąć.   
Członkowie Prezydium przedstawili doradcom z Regionu podlaskiego informację na temat dotychczasowych działań oraz planów Rady, a następnie podjęto dyskusję o problemach, z którymi spotykają się doradcy podatkowi z tego Regionu. Wymiana poglądów, zgłaszane postulaty oraz odbiór przekazanych przez Prezydium informacji, potwierdziły zasadność organizowania, także w przyszłości, podobnych spotkań. Rada podejmie działania w odniesieniu do niektórych ze zgłoszonych postulatów. Prezydium wyraziło oczekiwanie, że przedstawiciel(e) Zarządu Podlaskiego Oddziału KIDP będą aktywniej uczestniczyć w pracach Komisji Regionów KRDP, jak również będą uczestniczyć w spotkaniach roboczych Przewodniczących Oddziałów Regionalnych KIDP oraz Prezydium KRDP. To powinno się przyczynić do zapewnienia możliwości przedstawienia aktualnej i pełnej informacji na temat prac organów samorządu przez Zarząd doradcom z Regionu, a także na przedstawianie oczekiwań, postulatów i opinii doradców z Regionu podlaskiego na szerszym forum samorządowym. 

Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa -  ELSA Poland

  • Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję o dofinansowaniu publikacji „Przewodnik po Studiach Prawniczych w Polsce”, zgodnie z wnioskiem złożonym przez ELSA Poland.
  • Zdecydowano o objęciu patronatem honorowym KIDP XII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej: „Podatek VAT – dostosowywanie regulacji polskich do norm unijnych na przykładzie instytucji odliczenia podatku naliczonego”, organizowanej przez ELSA Poland, w dniach 14-15 października 2011 r.
  • Trwają uzgodnienia dotyczące udziału KIDP w organizowanych corocznie przez  ELSĘ „Dni Edukacji Prawniczej”. W ramach tegorocznej edycji mają odbyć się specjalne panele poświęcone wyłącznie zawodowi doradcy podatkowego pod hasłem „Dzień dla doradcy podatkowego”. W ośrodkach regionalnych odbyłaby się prezentacja zawodu doradcy podatkowego oraz spotkania doradców podatkowych ze studentami mające na celu przedstawienie drogi do zawodu, jego charakterystyki, a także zasad funkcjonowania samorządu.
  • Trwają prace nad organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach skierowanego do studentów, stanowiącego uzupełnienie „Konkursu wiedzy o podatkach” organizowanego z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, który zapoczątkował Śląski Oddział KIDP.
Wzory pełnomocnictw dla doradców podatkowych
W odpowiedzi na wniosek zgłoszony Panią Bożenę Pacek – Przewodniczącą Podkarpackiego OKIDP podczas czerwcowego spotkania Prezydium KRDP z przedstawicielami Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, Biuro KIDP przygotowało wzory pełnomocnictw dla doradców podatkowych. Projekty są już dostępne w panelu mDoradca, ponadto zostaną przesłane w wersji elektronicznej do Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP.
 
Konkurs na hasło
W związku z inicjatywą Pani Elżbiety Konopki – Przewodniczącej Opolskiego Oddziału KIDP, dotyczącą ustalenia hasła przewodniego dla Izby na rok 2012, zostanie ogłoszony konkurs, którego szczegóły zostaną wkrótce podane do wiadomości w serwisie internetowym KIDP. 

Portal szkoleniowy KIDP
Zakończyły się prace związane z wdrożeniem portalu szkoleniowego KIDP. W najbliższym czasie ruszy ostatni moduł - portal e-learningowy.

Konkurs na Dyrektora Biura KIDP
We wrześniu zostanie ogłoszony konkurs na Dyrektora Biura KIDP w Warszawie.  

Szkolenia dla Skarbników Zarządów i pracowników Biur KIDP
Zapadła decyzja, że spotkania ze Skarbnikami Zarządów będą się odbywać co najmniej raz w roku (najbliższe w październiku lub listopadzie), natomiast szkolenia dla pracowników Biur KIDP - zgodnie z zaleceniem Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP - dwa razy w roku (po dwa dni).

Planowane działania

  • Październikowe posiedzenie Prezydium KRDP odbędzie się we Wrocławiu, w związku z zaproszeniem Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP.
  • Przedstawiciele Prezydium KRDP wezmą udział w spotkaniu z doradcami podatkowymi w Krynicy w dniach 22-23 października 2011 r. 
  • Udział w IX ogólnopolskiej konferencji podatkowej: „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”, organizowanej przez Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP, w dniu w 25 listopada 2011 r. w Katowicach, weźmie Pan Tomasz Michalik – Przewodniczący KRDP.
  • KRDP objęła patronatem honorowym konferencję naukową „Opodatkowanie przedsiębiorstw”, organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński 23 września 2011.

DATA PUBLIKACJI: 2011-08-03 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x