Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

 

Szanowni Państwo

 

Pragniemy poinformować, iż 1 stycznia 2011 roku weszła w życie Uchwała nr 750/2010, z dnia 8 grudnia 2010 roku, podjęta na III Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych.

 

Uchwała niniejsza dotyczy zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.) i wnosi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradcę podatkowego, w zakresie odpowiadającym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego.

 

 W myśl powyższych zmian, ustala się punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych – ci zaś, zobowiązani są do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie kolejnych dwóch lat. Należy jednak pamiętać, że w jednym roku doradca zobowiązany jest uzyskać minimum 25% dwuletniego limitu.

           

Punkty można zdobyć poprzez uczestnictwo w takich formach kształcenia, jak:

- szkolenia specjalistyczne o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego

- prezentacje dorobku i rozwiązań, w zakresie prawa podatkowego i innych dziedzin pokrewnych – m.in. konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, publikacje, szkolenia e-learningowe, organizowane przez KRDP,

- a także w ramach tzw. samokształcenia, polegającego w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej.

 

Poszczególnym formom podnoszenia kwalifikacji przyznaje się następujące ilości punktów:

 

a) 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 1 punkt,

 

b) 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem, warsztaty tematyczne lub seminarium z zajęciami praktycznymi  – 1,5 punktu,

 

c) 1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 3 punkty,

 

d) udział w konferencji jednodniowej – ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych, zgodnie z zasadą ustaloną w lit a), nie więcej niż 5 punktów,

 

e) udział w konferencji wielodniowej -  ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych zgodnie z zasadą ustaloną w lit. a), nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny,

 

f) publikacja artykułu lub innej podobnej formy – za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu 3 punkty, nie więcej niż 10 punktów za jeden artykuł,

 

g) publikacja książkowa lub równoważna (np. w formie elektronicznej) w tym również publikacja współautorska, obejmująca przynajmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu – 24 punkty,

 

h) ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich – 32 punkty, przy czym tematyka studiów, winna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego,

 

i) zdanie egzaminu na doradcę podatkowego – 32 punkty.

 
Zwalnia się z obowiązku uzyskania wymaganej liczby punktów: 

 

a) doradców podatkowych będących pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujących pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,

 

b) doradców podatkowych będących członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego,

 

c) w przypadkach wykonywania czynności określonych w lit. a) i b) przez część roku, odpowiednie zastosowanie ma zasada proporcjonalności określona
w art. 11f ust.4 niniejszego rozdziału.

           

Doradca podatkowy może wypełniać obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział we wszystkich formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych lub inne podmioty,
w szczególności uczelnie wyższe, stowarzyszenia i organizacje o zakresie działania zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego.

       

Dla celów dowodowych spełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji, doradcy podatkowi zobowiązani są do uzyskiwania potwierdzeń uczestniczenia w dopuszczalnych formach kształcenia (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy ukończenia, faktury itp. zawierające określenie formy kształcenia oraz ilości godzin). Doradca uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 31 marca roku następnego, dokonać właściwego wpisu w centralnej ewidencji w systemie  MDORADCA, z jednoczesnym przesłaniem uwierzytelnionych przez siebie kopii potwierdzeń uczestnictwa w tych formach kształcenia, do właściwego regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2011-01-21 + pozostałe aktualności